Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

« JOST verbindt er zich toe »

Economische ethiek

Jost streeft ernaar waarde te scheppen voor alle belanghebbenden. Door de duurzaamheid van zijn economische activiteit te verzekeren, hoogwaardige goederen en diensten te leveren en door de regels van ethiek en behoorlijk bestuur na te leven, draagt het bedrijf bij tot de duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

Waartoe JOST zich verbindt:

 • Eerbiediging van het zakenrecht en de bestrijding van alle vormen van misbruik, corruptie en omkoping.
 • Het aanbieden van goederen en diensten die een sterke meerwaarde vormen voor de maatschappij (ondersteuning van (steun aan) de lokale economie, ontwikkeling van lokale diensten, enz.)
 • Uitoefening van zijn activiteit met als doel op lange termijn banen te scheppen en te ontwikkelen voor zijn menselijk kapitaal
 • Klanten voldoening te schenken, oor te hebben voor de verwachtingen en suggesties van alle partijen met het oog op een voortdurende verbetering
 • Met de leveranciers gunstige en billijke betrekkingen houden en onderhouden.
 • Koste wat kost belangenconflicten, fraude, het witwassen van geld en concurrentievervalsende praktijken vermijden.
 • Een verantwoordelijk marketingbeleid voeren.
 • Beveiliging van de informatie verzekeren.
 • Instaan voor kwaliteit, hygiëne en veiligheid in alle activiteiten en installaties.

« JOST verbindt er zich toe »

Sociale ethiek

JOST waakt over het respect voor het individu en zijn omgeving, verzekert het naleven van de arbeidswetgeving en zorgt ervoor dat zijn personeel, zijn dienstverleners, zijn leveranciers of onderaannemers in overeenstemming met nationale en internationale standaarden worden behandeld (mensenrechten, mensenhandel, kinderarbeid, diversiteit, discriminatie en stalking).

JOST zich verbindt tot het volgende:

 • Naleving van en toezien op de regels van het arbeidsrecht op het vlak van hygiëne, gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden
 • Al onze werknemers zijn ten minste 15 jaar oud
 • Er bestaat bij ons geen onder dwang opgelegde arbeid in welke vorm ook
 • Goede arbeidsvoorwaarden voor onze werknemers
 • Vrijheid van vereniging is gewaarborgd
 • Er bestaat geen discriminatie inzake aanwerving, verloning, toegang tot de opleiding, promotie, ontslag of pensioen op grond van ras, stand, land van herkomst, godsdienst, handicap, geslacht , seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, van een politieke partij of leeftijd
 • We bevorderen de loopbaanontwikkeling van de medewerkers en verbeteren hun vaardigheden
 • We strijden tegen elke vorm van discriminatie, bij de aanwerving, de verloning en de professionele ontwikkeling van de medewerkers
 • We zetten ons in voor de veiligheid, voor gunstige werkomstandigheden en het welzijn op het werk
 • We sensibiliseren de medewerkers om op hun gezondheid te letten (sport, voeding, enz.)
 • We zorgen ervoor dat de relatie tussen beroepsleven en privéleven in evenwicht is
 • De selectie van partners, leveranciers of onderaannemers verloopt eveneens volgens sociale criteria
 • Een sociale dialoog en goede communicatie en samenwerking met de vertegenwoordigers van werknemers en vakbonden