Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

« JOST verbindt er zich toe »

Economische ethiek

JOST probeert waarde te scheppen voor alle belanghebbenden. Door het voortbestaan van zijn economische activiteit te verzekeren, het leveren van kwaliteitsvolle goederen en diensten, het naleven van deontologische regels en door behoorlijk bestuur draagt het bedrijf bij tot de duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

Waartoe JOST zich verbindt:

 • Inachtnemen van het zakenrecht en de strijd tegen misbruik en elke vorm van corruptie en smeergeld
 • Het aanbieden van goederen en diensten die een sterke meerwaarde vormen voor de maatschappij (steun aan de lokale economie en buurtdiensten ….)
 • Zijn activiteit uitoefenen met als doel op lange termijn banen te scheppen en te ontwikkelen voor zijn menselijk kapitaal.
 • Zijn klanten voldoening te schenken, oor te hebben voor de verwachtingen en suggesties van alle partijen met het oog op een voortdurende verbetering
 • Met de leveranciers gunstige en billijke betrekkingen te houden en onderhouden.
 • Te allen prijze belangenconflicten, fraude, het witwassen van geld en concurrentievervalsende praktijken vermijden.
 • Een verantwoordelijke marketingbeleid voeren
 • Beveiliging van de informatie verzekeren
 • Instaan voor kwaliteit, hygiëne en veiligheid in al zijn activiteiten en installaties.

« JOST verbindt er zich toe »

Sociale ethiek

JOST waakt over het respect voor het individu en zijn omgeving, verzekert het naleven van de arbeidswetgeving en zorgt ervoor dat zijn personeel, zijn dienstverleners, zijn leveranciers of onderaannemers in overeenstemming met nationale en internationale standaarden worden behandeld (mensenrechten, mensenhandel, kinderarbeid, diversiteit, discriminatie en stalking).

Waartoe JOST zich verbindt:

 • Naleven van en toezien op de regels van het arbeidsrecht op het vlak van hygiëne, gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden
 • Al onze werknemers zijn ten minste 15 jaar oud
 • Er bestaat bij ons geen onder dwang opgelegde arbeid in welke vorm ook
 • Onze werknemers werken onder goede arbeidsvoorwaarden
 • De vrijheid van vereniging is gewaarborgd
 • Er bestaat geen discriminatie in zake aanwerving, verloning, toegang tot de opleiding, promotie, ontslag of pensioen op grond van ras, stand, land van herkomst, godsdienst, handicap, geslacht , seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, van een politieke partij of leeftijd
 • Wij bevorderen het parcours van de medewerkers gedurende hun hele beroepsloopbaan en valoriseren hun vaardigheden
 • Wij strijden tegen elke vorm van discriminatie, bij de aanwerving, de verloning en de professionele ontwikkeling van de medewerkers
 • Wij zetten ons in voor de veiligheid, voor gunstige werkomstandigheden en het welzijn op het werk
 • Wij sensibiliseren de medewerkers om op hun gezondheid te letten (sport, voeding…)
 • Wij zorgen ervoor dat de relatie tussen beroepsleven en privéleven in evenwicht is
 • De selectie van partners, leveranciers of onderaannemers verloopt eveneens volgens sociale criteria
 • Wij voeren een sociale dialoog, en hebben een goede communicatie en samenwerking met de vertegenwoordigers van de werknemers en de vakbonden